نیازمند سرمایه گذار در مسکن

تاریخ درج :5 ماه پیش


به یک شریک وسرمایه گذار جهت ساخت وساز نیازمندیم

انتخاب وساخت باگروه مجرب وسرمایه بصورت شراکتی 

همه کارها بصورت محضری وفاکتوری انجام خواهدشد

تلفن تماس : 09019620075 کاظمی☎️

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما